REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUNNYBADGER.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym hunnybadger.pl prowadzony jest pracownię Hunny Badger Studio w ramach Inkubatorów AIP z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5242495143; REGON 015690013; zwaną dalej “Sprzedającym”.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
  3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
  4. Korzystanie i rejestracja na stronie hunnybadger.pl są dobrowolne oraz bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika strony wobec Sprzedającego.
  5. Kupujący dokonując zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  6. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
   • dostęp do Internetu,
   • standardowy system operacyjny,
   • standardowa przeglądarka internetowa,
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  7. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  8. Treść strony hunnybadger.pl jest własnością Sprzedającego. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody, jest zabronione.
  9. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT).
  10. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie e-faktury (plik .pdf wysłany e-mailem), a Kupujący nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisów.
  11. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.
  12. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach Sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.
  13. Promocje w Sklepie nie łączą się. W przypadku produktów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).
  2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie.
  3. Zamówienia na oferowane produkty cyfrowe przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Kupującego są nieprawidłowe.
  6. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia.
  7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
  8. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
  9. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
   – dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
   – z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” lub od razu przejść do składania zamówienia, klikając „Zamówienie”,
   – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
   – zaakceptować Regulamin – akceptacja ta jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
   – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  10. Po zaznaczeniu płatności PayPal i kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
  11. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego lub w systemie PayPal. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.  Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego pobieranie następuje. Kupujący ma możliwość pobrania płatnych plików elektronicznych wyłącznie po dokonaniu płatności.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produkt cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

SPOSOBY ZAPŁATY

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   1. przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu po dokonaniu zamówienia)
   2. szybkie płatności elektroniczne: PayU (PayU daje możliwość płacenia kartą kredytową lub przelewem bankowym). Lista kanałów PayU.
  2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności PayPal.
  3. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto plik zostanie udostępniony do pobrania dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt.
  4. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia będą anulowane.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Kupujący, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.).
  2. Wszelkie produkty dostępne na stronie hunnybadger.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  4. Każdy plik dostarczony kupującemu chroniony jest elektronicznie poprzez niewidzialny znak wodny. W metadanych pliku umieszczone są m.in. informacje pozwalającego ustalić konkrentego nabywcę (Kupującego) pliku cyfrowego.
  5. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
  6. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
  7. Licencja na wykorzystanie plików graficznych oferowanych przez Sklep udzielona na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje utrwalanie, przechowywanie oraz drukowanie we własnym zakresie – z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Kupującego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu należytego wykonania umowy na dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Każda osoba, której dane znajdują się w bazie klientów Sklepu ma prawo dostępu do nich oraz ich zmiany, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony hunnybadger.pl, z uwagi na zawarte z klientami umowy lincencyjne na nieograniczone w czasie wykorzystanie plików graficznych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKŁADANIA ROZSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2017 r.
  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie hunnybadger.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.
  5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny hunnybadger.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.