REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HUNNYBADGER.PL

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym hunnybadger.pl prowadzony jest pracownię Hunny Badger Studio w ramach Inkubatorów AIP z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5242495143; REGON 015690013; zwaną dalej “Sprzedającym”.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej hunnybadger.pl.
  3. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
  5. Korzystanie i rejestracja na stronie hunnybadger.pl są dobrowolne oraz bezpłatne i nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami Użytkownika strony wobec Sprzedającego.
  6. Kupujący dokonując zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  7. Treść strony hunnybadger.pl jest własnością Sprzedającego. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody, jest zabronione.
  8. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT).
  9. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie e-faktury (plik .pdf wysłany e-mailem), a Kupujący nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawianie faktur bez jego podpisów.
  10. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.
  11. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach Sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.
  12. Promocje w Sklepie nie łączą się. W przypadku produktów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane.
 • SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).
  2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
  3. Zamówienia na oferowane produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Kupującego są nieprawidłowe.
  5. Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres oraz login i hasło).
  6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  7. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie lub opłacenie.
  8. Do momentu dokonania opłaty za zamówienie Kupujący ma możliwość zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania kontaktując się przez formularz kontaktowy.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze sklepu hunnybadger.pl.
  2. Pobranie pliku cyfrowego następuje z chwilą otwarcia aktywnego linku z nazwą plakatu udostępnionego w wiadomości mailowej bądź w zakładce Pliki do pobrania po zalogowaniu na indywidualne konto klienta.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia.
  4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 • SPOSOBY ZAPŁATY

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   1. przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu po dokonaniu zamówienia)
   2. płatności elektroniczne: PayPal
  2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności PayPal.
  3. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto plik zostanie udostępniony do pobrania dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt.
  4. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia będą anulowane.
 • WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Realizacja zamówienia nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji najpóźniej w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
  2. Dostarczenie oferowanych w sklepie produktów odbywa się na zasadzie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio ze Sklepu (po zalogowaniu na indywidualne konto), za pośrednictwem sieci Internet, plików zawierających zamówione pliki graficzne. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego pobieranie następuje. Kupujący ma możliwość pobrania płatnych plików elektronicznych wyłącznie po dokonaniu płatności.
  3. Kupujący, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
  4. Wszelkie produkty dostępne na stronie hunnybadger.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji.
  5. Licencja, o której mowa w punkcie 4, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje utrwalanie, przechowywanie oraz drukowanie we własnym zakresie – z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Kupującego.
  6. Kupującemu nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji zakupionych Plików oraz wydruków poczynionych z tychże plików tj. powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem.
  7. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z plików w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. W związku z tym, iż przedmiotem usługi świadczonej przez hunnybadger.pl jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego w dniu zawarcia umowy (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ) i po poinformowaniu Kupującego przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług na podstawie art. 38 pkt 13 tej ustawy.
  2. W przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Sklep o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 • PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
  1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego.
  2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczony produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności produktu z umową sprzedaży Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym  za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
  4. Reklamacja dotyczy obiektywnych usterek danego pliku. Reklamacji nie podlegają wady odczuwane subiektywnie czy wynikające z ograniczeń czy właściwości sprzętu bądź oprogramowania, na którym Kupujący przegląda zakupiony plik bądź dokonuje wydruku z zakupionego pliku. W takim wypadku Sprzedający zasugeruje inne rozwiązania. Reklamacji nie podlega też format zakupionych plików, o ile jest zgodny są z ofertą zaprezentowaną na stronie.
  5. W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru, w kwocie, jaką Kupujący zapłacił zamawiając towar.
  6. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty decyzji uznającej Reklamację.
 • ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu należytego wykonania umowy licencyjnej na wykorzystanie oferowanych grafik.
  3. Każda osoba, której dane znajdują się w bazie klientów Sklepu ma prawo dostępu do nich oraz ich zmiany, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu dokonania zmian prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: hunnybadger.pl/kontakt.
  4. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres działalności strony hunnybadger.pl, z uwagi na zawarte z klientami umowy lincencyjne na nieograniczone w czasie wykorzystanie plików graficznych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2017 r.
  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie hunnybadger.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.
  5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny hunnybadger.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.